Застраховка живот

Дългосрочно животозастраховане

Договорите за застраховка Живот и Злополука се сключват срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования или на трето лице.Основна застрахователна сума – минимален размер 2000лв. / 1000 долара /1000 евро, а максимален размер  – по договаряне . По индивидуалните застраховки се застраховат здрави лица от 0 до 70 – годишна възраст.

Видове застраховки Живот:

 • Семейна спестовна застраховка – застраховат се лица – съпрузи или лица живеещи във фактическо извън брачно съжителство в застраховката се включват и децата в семейството ,включително осиновените и родените след сключване на застраховката.
 • Женитбена спестовна застраховка – застраховката се сключва върху живота на единия родител  в полза на едно дете , наричано ползващо лице.
 • Детска спестовна застраховка- застраховката се сключва върху живота на здрави деца на възраст до 22 години.
 • Рентни пенсионни застраховки –
 • Индивидуална спестовна застраховка
 • Застраховка Живот свързана с инвестиционен фонд

Срокът на застраховката се избира от застрахования и може да бъде:

 • при смесените застраховки „Живот” в лева  – от 3 до 20 години
 • при смесените застраховки „Живот” с валутна клауза – от 1 до 20 години.

1. Основни рискове при застраховките Живот:

 • смърт на застрахованото лице през срока на застраховката
 • преживяване срока на застраховката от застрахованото лице

2. Допълнителни рискове,включвани в допълнение към застраховки Живот:

  • Допълнителна застраховка „Злополука”
  • Дневни пари за болничен престой
  • Хирургическо лечение
  • Временна неработоспособност- над 20 дни вследствие на злополука с максимум до 180 дни в една календарна година
  • Временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване – над 40 дни вследствие на злополука или заболяване с максимум до 180 дни в една календарна година
  • Освобождаване от плащане на премии по спестовни застраховки живот над 70% загубена трудоспособност

Злополука

Предмет на застраховка:

Застраховката „Злополука” покрива събития, свързани с живота и здравето на Застраховния. Застраховатaтелната компания  изплаща на Застрахования или на посочено от него лице договорената в полицата застрахователна сума и/или обезщетение,  в случай на настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск.
Застраховката е валидна на територията на Р. България

Oбект на застраховане:

С индивидуални застраховки се застраховат здрави лица на възраст от 16 до 69 години. Възрастта на Застрахования се определя в цели години към началото на застраховката – по-малко от шест месеца не се взимат под внимание, а навършени шест или повече месеца се приемат за цяла година.

Не се застраховат:

 • лица със загубена работоспособност над 50 %;
 • малолетни лица или лица, с висок риск от смърт, вследствие на злополука.

Покрити рискове

Основни рискове:

 • смърт вследствие злополука;
 • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука.

Допълнителни рискове:

 • временна загуба на работоспособност вследствие злополука
 • временна загуба на работоспособност вследствие общо заболяване
 • трайна загуба на работоспособност вследствие професионално заболяване
 • репатриране вследствие злополука;
 • репатриране вследствие акутно заболяване;
 • медицински разноски вследствие злополука;
 • медицински разноски вследствие акутно заболяване;
 • разходи за диагностициране на особено тежко заболяване;
 • дневни пари за болничен престой.
 • спасителни разноски;

Злополука на учащи

Обект на застраховане

Застраховката „Злополука на учащи” е доброволна и е предназначена за учащи и персонала (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения, и децата и персонала в детски градини и ясли.

Териториална валидност

Застраховката е валидна както на територията на учебното заведение, така и извън него и покрива събития, настъпили със застрахованите деца и техните учители вследствие на злополука или акутно заболяване.

Покрити рискове

 • смърт вследствие злополука;
 • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
 • временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10 дни;
 • медицински разноски вследствие злополука.
 • гражданска отговорност на застрахования за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени щети на учебното заведение.
 • временна загуба на работоспособност вследствие акутно заболяване над 20 дни;
 • медицински разноски вследствие акутно заболяване над 20 дни.

Застрахователна сума

Цената на застраховката е в зависимост от включените рискове и размера на застрахователната сума.

Туристическа застраховка

Обект на застраховане

Най-често по Общите условия на различните застрахователни компании се сключват индивидуални или групови застраховки на български граждани  при пътувания и  почивки на територията на Република България.

Застраховката се предлага за всички лица на възраст до 69 години и може да се сключи при пътувания на семейства, туристически дружества, организирани екскурзии, също така за всички деца, участници в детски лагери, екскурзии или екскурзионни летувания.

Покрити рискове

Покрити рискове по тази застраховка са:

 • смърт
 • трайна и временна загуба на работоспособност вследствие злополука
 • медицински разноски и репатриране вследствие злополука и акутно заболяване

Застрахователно обезщетение

При настъпване на застрахователно събитие на пострадалото лице се изплаща обезщетение както за претърпените вреди, така и за разходите, свързани с лечението.

Туристическа застраховка се сключва при условията на осигурен асистанс за територията на Република България. Чрез асистанс се осигурява надежден 24-часов спешен център и денонощна безплатна телефонна линия. При настъпване на застрахователно събитие застрахованите ползват безплатно услугите на лекари, медицински центрове и болници във всички морски и планински курорти, както и във всички големи градове в цялата страна.

Пенсионно осигуряване

През 2000 г. се поставя началото на тристълбовата система на пенсионно осигуряване в България. Този модел дава възможност на лицата да получават пенсия , която е допълнение към държавната пенсия от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Към държавната система на пенсионно осигуряване (I стълб) се добавя допълнително задължително пенсионно осигуряване – ДЗПО (II стълб), което функционира чрез Универсални и Професионални фондове, и допълнително доброволно пенсионно осигуряване ДДПО (III стълб), което функционира чрез Доброволни пенсионни фондове.

Първият стълб на пенсионната система изпълнява функциите си чрез Държавното обществено осигуряване (ДОО) – фонд “Пенсии”.

Вторият стълб функционира чрез Универсални (УПФ) и/или Професионални пенсионни фондове (ППФ), които се създават и управляват от частни пенсионноосигурителни дружества. Вноските в тези фондове са определени със закон и са част от осигурителните вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Те са задължителни за:

 • всички осигурявани лица, родени след 31.12.1959 г. (в УПФ);
 • лицата, осигурени при условията на I-ва и II-ра категория труд* (в ППФ).

Третият стълб на пенсионната система е доброволна форма на пенсионно осигуряване (Допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО), която дава възможност за трета, допълнителна пенсия. Чрез вноски в Доброволен пенсионен фонд осигуреното лице може да натрупа средства в своя лична партида.

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване работи на капиталов принцип. Всички лица навършили 16 години, могат да се осигуряват или да бъдат осигурявани в Доброволни пенсионни фондове. Няма задължителен размер на осигурителната вноска и колко често да се внася.

Вноските могат да бъдат индивидуални, работодателски или в полза на трето лице. Размерът на пенсията зависи основно от размера на натрупаните средства в индивидуалната партида.

Законодателят е предвидил облекчения в данъчното законодателство, с цел да подпомогне и развие тази форма на спестовност и осигуряване на трудещите се в България

По отношение на данъчното облагане през 2010 г. се прилагат следните правила:

 • При доброволното пенсионно осигуряване с лични вноски лицата ползват данъчно облекчение в размер до 10% от данъчната основа. Тя се определя на годишна база, като от брутния облагаем доход се приспаднат нормативно признатите разходи (ако има такива) и задължителните осигуровки, които лицето дължи за своя сметка. Сумите за ДДПО, надвишаващи така изчислените 10%, не се приспадат от данъчната основа и за тях не се ползва данъчно облекчение;
 • Пенсионните плащания, формирани от вноски, за които не е ползвано данъчно облекчение, не подлежат на облагане;
 • При теглене на сумите, формирани от вноски ползвали данъчно облекчение, същите се облагат с 10% окончателен данък, в случай че бъдат изтеглени преди придобиване право на пенсия;
 • Реализираният доход от инвестиране на активите на пенсионния фонд, разпределян по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облага с данък, независимо дали осигуреното лице е придобило право на пенсия или не.

Вноски от работодател в размер до 60 лв. на месец на служител се признават за разход за дейността, при условие, че към момента на тяхното превеждане работодателят не дължи данъчни плащания и плащания към Държавното обществено осигуряване. Вноски от работодател, надвишаващи 60 лв., се признават за разход, като сумата над 60 лв. съгласно ЗКПО се облага с 10% с данък върху разходите.

Натрупаните суми в индивидуалната партида в Доброволния пенсионен фонд не подлежат на принудително изпълнение.

Планинска застраховка

Планинската застраховка е подходяща за хора, упражняващи различни планински спортове – алпинисти, скиори, както и за туристи, решили да прекарат свободното си време в планината. Застраховката покрива медицинските разходи при оказване на първа помощ на пострадалия вследствие злополука или остро заболяване, издирването и извършените спасителните операции от Планинската спасителна служба, разходи за транспортиране, както и смърт, травма, трайна или временна загуба на трудоспособност.
Планинската застраховка може да бъде индивидуална, групова или семейна (двама възрастни и едно или повече деца), като се сключва за срок от 1 ден до 1 година.

Покрити рискове

По тази застраховка се покриват рисковете:

 • спасителни разноски;
 • медицински разходи;
 • спасителна операция на ПСС с използването на хеликоптер;
 • смърт или трайна неработоспособност от злополука;
 • разходи за евакуация;
 • разходи за репатриране.

Цената:

Цената на планинската застраховка се формира в зависимост от срока на застраховката и включените покрити рискове, като може да варира в зависимост от това дали застраховката е индивидуална, групова или семейна.