Селскостопански застраховки

Земеделски култури

Обект на застраховката са всички видове земеделски култури, отглеждани в страната.

Застраховка земеделски култури е сигурно и модерно решение, което заслужава внимание.

Покрити рискове

Покриват се количествени щети на реколтата, настъпили в резултат на следните рискове:

 • Градушка;
 • Буря;
 • Проливен дъжд;
 • Пожар;
 • Осланяване;
 • Наводнение.

За есенни житни култури – допълнително покритие срещу рисковете:

 • Измръзване;
 • Изтегляне;
 • Киша;
 • Задушаване.

Сключване на застраховката

Застраховката се сключва въз основа на попълнени от кандидата за застраховане Предложение-въпросник и Опис на засетите култури по образец.

Застрахователна сума

Застрахователната сума се определя по взаимно договаряне, съобразно с очакваните добиви и пазарните условия в страната. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се определя в зависимост от площта на културата, договорената застрахователна сума на декар и тарифата за избраното покритие от рискове.
Премията може да бъде заплатена еднократно или разсрочено на вноски.

Отстъпки от премията

 • Бонуси за ниска квота на щетата през предходните години;
 • Отстъпки при еднократно или разсрочено за плащане на премията до определена дата;
 • Отстъпки за дългосрочно застраховане;
 • Специални отстъпки.

Домашни животни

Застраховат се:

 • говеда и биволи, овце и кози на възраст над 3 месеца;
 • коне, катъри, мулета и магарета на възраст над 6 месеца;
 • свине за разплод над шест месеца и свине за угояване с живо тегло над 20 кг;
 • птици, отглеждани при интензивни условия;
 • племенни, елитни, декоративни и състезателни животни и птици;
 • кошери с пчели;
 • риба – отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство;
 • фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч – отглеждани във дивечоразвъдни стопанства.

Застраховката покрива щети при смърт или клане (убиване) на животните и птиците по необходимост, вследствие на:

 • пожар;
 • природни бедствия;
 • злополуки;
 • заразни, незаразни, паразитни и други болести.

По желание на застрахования се предлага допълнителна застрахователна закрила по рисковете: “загубване на разплодни и продуктивни качества” и “падане в пропаст за животни изкарвани на паша в планински и полупланински райони”.

Застрахователната сума на животните се определя по фактурна или балансова стойност, или се договаря между страните, като се имат предвид индивидуалните качества на застрахованите обекти, условията на отглеждане и други.

Застраховката се сключва за срок от една година, а по желание на клиента и преценка на застрахователя може и за по – кратък срок но не по – малък от един месец.

Отговорността на Застрахователя започва от 00.00 часа, след деня в който е внесена премията (първа вноска), за щети вследствие: пожар, природни бедствия, злополуки и болестни усложнения след раждане, а за щети вследствие болести след изтичане на 15-дневен карантинен срок.

При подновяване на застраховката без прекъсване нов карантинен срок не тече.

За стимулиране на постоянните ни клиенти при подновяване на договорите,  се предоставят отстъпки , съгласно таблица за бонус според постигната квота на щета.