Какъв е този вид застраховка?

  По тази застраховка се възстановяват разходи, изплащат се суми и се осигурява непосредствена помощ (асистънс) на застрахованите лица. Предмет на застраховката са животът, здравето и работоспособността на физически лица при пътуване или престой на застрахования извън мястото на обичайното му пребиваване с цел туристически излети и пътувания с културно-опознавателен характер, почивки, служебни пътувания, пътувания с цел любителско упражняване на спортове и хобита, или любителско участие в спортни и тренировъчни мероприятия, на територията на Република България. Застраховката може да бъде сключена под формата на индивидуален /за едно/ или групов /за две и повече лица/ договор

  Какво покрива застраховката?

  Застраховката се сключва задължително за основния и един или повече от избираемите рискове, по избор на Застраховащия. Към тях за лица на възраст до 70 години може да се добави и допълнителният риск. Основни / задължителни/ рискове: Смърт вследствие злополука и трайно намалена работоспособност вследствие злополука; Избираеми рискове: Спасителни разноски вследствие злополука или акутно заболяване; Медицински разноски и репатриране и временна неработоспособност над 20 дни вследствие злополука; Допълнителни рискове: Медицински разноски и репатриране и временна неработоспособност над 40 дни вследствие акутно заболяване; Застрахователната сума представлява горната граница на отговорността на Застрахователя, същата се договоря за всеки отделен риск и се посочва в полицата, като не се допуска застрахователната сума по избираемите или допълнителните рискове да е по-висока от застрахователната сума по основното покритие

Къде съм покрит от застраховката?

  Застраховката е валидна на територията на Република България, с изключение на мястото на обичайното Ви местопребиваване.

При настъпване на застрахователно събитие:

  • да уведомите писмено Застрахователя, в сроковете, описани в Общите условия на застраховката;
  • да предоставите на Застрахователя, пълна информация за настъпилото събитие и да съдействате за изясняване на обстоятелствата и фактите, касаещи застрахователното събитие.

Задълженията на застраховащия и застрахования са подробно описани в Общите условия на застраховка „Помощ при пътуване в България“