Застраховка Имущество на физически лица

Предмет на застраховане са собствени или чужди имущества, които се владеят или ползват от Застрахования на законно основание, в т.ч.:

 • жилища (апартаменти, къщи);
 • вили;
 • стопански сгради;
 • домашно имущество;
 • материали и селскостопанска продукция.

При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.

Застрахователно покритие

Основното покритие включва рисковете: пожар, вкл. последиците от неговото гасене; мълния; експлозия; сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;

В покритието могат да бъдат включени допълнителни рискове, избрани от Застрахования, като:

 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
 • бедствия: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване/ замръзване;
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • стачки, граждански вълнения, бунтове и размирици;
 • имплозия;
 • свличане или срутване на земни пластове и/ или действие на подпочвени води;
 • действие на морски вълни;
 • удар от превозно средство;
 • авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;
 • чупене на стъкла;
 • изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • вреди при промяна на мястото на застраховката;
 • ударна/ звукова вълна;
 • късо съединение и/ или токов удар;
 • разходи за временно настаняване (само за граждани);
 • загуба на доход от наем;
 • гражданска отговорност на Застрахования (само за граждани) за причинени имуществени вреди на трети лица в резултат на покрито по полицата застрахователно събити
 • кражба;
 • кражба с техническо средство ;
 • грабеж;

Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

Срок на застраховка имущество – Застраховката се сключва обичайно за срок от 1 (една) година.

Застрахователна сума и застрахователна премия:
Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми.

Застрахователната премия се определя на база тарифите на избраната застрахователна компания и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият следва в 3 (три)-дневен срок от настъпването или узнаването за него, да уведоми писмено Застрахователя, както и впоследствие да му предостави всички необходими данни, информация и документи, с които да докаже претенцията си по основание и размер.

Застраховка Имущество на юридически лица

Застраховката е предназначена за обекти (производствени предприятия, организации от бюджетната сфера и др. със стопанска или нестопанска дейност), общата застрахователна сума на които е над един млн. лева.

Предмет на застраховане са собствени или чужди имущества, които се владеят или ползват от Застрахования на законно основание, в т.ч.:

дълготрайни материални активи (ДМА) – сгради, оборудване (машини и съоръжения), транспортни средства (без тези с регистрационен номер, плавателни съдове, железопътни и въздухоплавателни средства), стопански инвентар, други ДМА;

разходи за придобиване на ДМА;стоково-материални запаси – материали, продукция, стоки, незавършено производство;други имущества – по счетоводни данни или индивидуализирани по опис.

Застрахователно покритие

Основното покритие включва рисковете: пожар, вкл. последиците от неговото гасене; мълния; експлозия; сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;

В покритието могат да бъдат включени допълнителни рискове, избрани от Застрахования, като:

 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
 • бедствия: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване/ замръзване;
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • стачки, граждански вълнения, бунтове и размирици;
 • имплозия;
 • свличане или срутване на земни пластове и/ или действие на подпочвени води;
 • действие на морски вълни;
 • удар от превозно средство;
 • авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;
 • чупене на стъкла;
 • изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • вреди при промяна на мястото на застраховката;
 • ударна/ звукова вълна;
 • късо съединение и/ или токов удар;
 • други разходи: необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото застрахователно събитие, когато Застрахования е действал с необходимата за случая грижа.

Срок на застраховката – Застраховката се сключва обичайно за срок от 1 (една) година.

Застрахователна сума и застрахователна премия

Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност). Застрахователната премия се определя на база тарифите на избраната застрахователна компания и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият следва в 3 (три)-дневен срок от настъпването или узнаването за него, да уведоми писмено Застрахователя, както и впоследствие да му предостави всички необходими данни, информация и документи, с които да докаже претенцията си по основание и размер.

Застраховка Индустриален пожар

Покритието по застраховката  Индустриален пожар би могло да се допълни със следните застраховки:

 • Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж;
 • Авария на машини;
 • Прекъсване на дейността.

Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж

Застраховката предоставя покритие срещу следните рискове:

кражба чрез взлом, самостоятелно или в комбинация с въоръжен грабеж и/или кражба, извършена чрез използване на техническо средство или по специален начин;

разходи необходими за отстраняване на вреди, причинени на друго имущество при извършване на взломно проникване.

Авария на машини

Застраховката предоставя покритие срещу следните рискове:

 • конструктивни грешки, грешки при изпълнение на монтажа, дефекти на отливките и материала, лоша изработка на детайлите;
 • недостиг на вода в парни котли и парогенератори, физическа експлозия в парни котли, разкъсване вследствие на центробежни сили и/или умора на материала, отказ на контролни и регулиращи уреди, пренагряване;
 • късо съединение, свръхнапрежение при трансформатори и подстанции, недостатъчна или повредена изолация в електросъоръженията;
 • попадане в среда на агресивни газове и течности.

Прекъсване на дейността

Предмет на застраховане

Загуба на брутна печалба, за периода на възстановяване на дейността но не повече от договорения период на обезщетяване, произтичаща от намаляване на приходите от продажби на продукция/ стоки/ услуги и нарастване на разходите, свързани с дейността.

По договореност, допълнително на обезщетение могат да подлежат и разходите, направени целесъобразно от Застрахования, за наемане на одитори както и разходите за заплати на персонала, нает по трудови договори за определен период от време.

Застрахователно покритие

Финансови загуби, представляващи пряк резултат от пълно или частично прекъсване на стопанската дейност (производство, търговия, услуги и други) вследствие на преки материални вреди върху застрахованото имущество, възникнали в резултат на внезапното и непредвидимо проявление на покрит риск по условията на застраховка „Индустриален пожар”.

Електронно оборудване

 1. Предмет на застраховане – новозакупени имущества,представляващи стационарни и преносими мобилни компютри,таблети,нетбуци и друго електронно оборудване (черна и бяла техника), с единична цена мин. 200 лв.
 2. Териториално покритие – Република България
 3. Покрити рискове:
  – Клауза А.Пожар,експлозия,имплозия,мълния,сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло,негови части или товар.
  – Клауза Д1. Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство и грабеж
  – Клауза Д4.Електронно оборудване (изпускане,измокряне) Допълнителен риск само за стационарна техника:
  – Клауза Д2.Късо съединение и токов удар
 4. Самоучастия – За всички рискове – 25% от размера на всяка щета с минимум 100лв.
 5. Застрахователна сума – Възстановителна стойност
 6. Период на покритието – една или две години
 7. Възможност за разсрочено плащане на 2 вноски при премия над 100 лв.
 8. Застраховат се нови телефони в деня на закупуването само по фактура или до 5 дни от датата на закупуване,като се правят минимум 3 снимки: на лицето (изключен екран),гърба на телефона и на екрана в работещ режим с изведен IMEI или S/N. В случай,че е минало повече време се отправя запитване със снимките и се чака разрешение.
 9. На клиента се връчват ОУ „Пожар и допълнителни рискове” и „Електронно оборудване”

Моите вещи

Избор на застраховки:

 • Имуществена застраховка на велосипеди, триколки и тротинетки
 • Имуществена застраховка на очила
 • Обща гражданска отговорност на физически лица (при сключена имуществена застраховка на велосипеди, триколки и тротинетки)
 • Злополука (при сключена имуществена застраховка на велосипеди, триколки и тротинетки)

Комплексна застрахователна защита при:

 • вандализъм
 • буря и природно бедствие
 • пожар, мълния, експлозия
 • кражба чрез взлом и грабеж
 • удар от ППС и/или от летателен апарат и части от него

Предимства:

 • разсрочено плащане без допълнително оскъпяване
 • една полица с възможност за включване на няколко застраховки
 • застрахователната сума се посочва от клиента
 • възможност за сключване на застраховката за период от 1 ден до 1 година
 • застраховане на допълнително оборудване на велосипеди, триколки и тротинетки
 • покрива се риска от случайно счупване на очила